مديريت دانشگاه آزاد دنبال «رفع فساد مالي»باشد نه «هاشمي زدايي»