خودمان می‌دانیم حذف صفر بی تاثیر است !

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که می‌دانیم حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری در رشد و تورم ندارد، گفت‌: ما ادعا نکردیم حذف صفرها کار حقیقی است، ‌ بلکه یک کار ظاهری است.به‌ گزارش ‌ایسنا، عبدالناصر همتی دیروز در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی برای تسهیل امور جلوگیری از هزینه‌های چاپ اسکناس و متناسب سازی ارتباط پول ملی با ارزهای خارجی است. وی ادامه‌ داد: این کار یک کار ظاهری و اسمی و نه کار حقیقی است.