جزئیات عفو گسترده محکومان دادگاه ها

دادستان تهران درباره جزئیات عفو گسترده محکومان، بیان کرد: محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر این که فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را به دست آورند، مشمول عفو می‌شود.به گزارش میزان، جعفری دولت آبادی درباره محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند و مشمول عفو می‌شوند، گفت: باقی مانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا 10 سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از 10 سال تا ۲۰ سال، مشروط بر این که حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند، باقی مانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس کرده باشند، باقی مانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس کرده باشند نیز در این عفو مورد توجه قرار می‌گیرد.دادستان تهران خاطرنشان کرد: همچنین باقی مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیر عمدی، باقی مانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان شان را بر عهده دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند، باقی مانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان به سر می‌برند به شرط آن که در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس کرده باشند، باقی مانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، باقی مانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و درباره اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آن که در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس کرده باشند نیز در این عفو منظور شده است. مشروح  اظهارات دادستان تهران درباره شرایط افراد مشمول عفو را در خبر گزاری قوه قضاییه (میزان) بخوانید.