وزیر ورزش و جوانان در بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه: فولاد مبارکه اصفهان در توسعه ورزش بسیار موفق عمل کرده است‏

اصفهان-خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: وزیر ورزش و جوانان گفت: صنایـع به موازات نقشـی کـه در تولید دارند، در مسئولیت‌های اجتماعی نیز ایفای نقش می‌کننـد و فـولاد مبارکـه یکـی از واحدهای بسـیار موفق در توسـعه امر ورزش اسـت. مسعود سلطانی‌فر که به منظور افتتاح چند طرح ورزشی به مناسبت جشن 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به استان اصفهان سفر کرده بود، به همراه نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استان، ضمن بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه، در دیدار با مدیرعامل و معاونان فولاد مبارکه راهکارهای نقش آفرینی این شرکت در توسعه روزافزون ورزش استان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. وزیـر ورزش و جوانـان با قدردانـی از زحمـات فـولاد مبارکه اظهار داشت: صنایـع به موازات نقشـی کـه در تولید دارند، در مسئولیت‌های اجتماعی نیز ایفای نقش می‌کننـد و یکـی از واحدهایـی کـه در توسـعه ورزش بسـیار موفـق عمـل کـرده، فـولاد مبارکـه اسـت. این بنگاه صنعتی، باشگاه ورزشی کاملی دارد که در آن رشته‌های مختلفی درحال فعالیت و افتخارآفرینی هسـتند. سـلطانی فر بـا اشـاره بـه عملکـرد خـوب تیم‌های باشـگاه فـولاد مبارکـه سـپاهان در رشـته‌های مختلف ورزشـی، از تیـم فوتبـال فولاد مبارکـه سـپاهان به عنـوان تیمـی قدرتمنـد یـاد و اظهـار کـرد: ایـن تیـم را بایـد قطـب سـوم فوتبـال ایـران دانسـت. وی ضمـن ابـراز خرسـندی از عملکـرد فـولاد مبارکـه در توسـعه فضاهـای ورزشـی گفـت: وزارت ورزش و جوانـان به همـراه فـولاد مبارکـه در کار مشـترکی کـه از سـال‌ها قبـل آغـاز کرده انـد، توانسـتند ورزشـگاه نقش جهـان را بـه بهره‌برداری برسـانند و اخیـرا نیـز با برگزاری جلسـات مشـترک دیگر، برخی مشـکلات باقی مانده تا تکمیل نهایی ورزشگاه را مورد بررسی و تبادل نظـر قـرار دادنـد. وزیـر ورزش و جوانـان خاطرنشـان کـرد: بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب‌های قانونی، تکمیل و بهره‌برداری این ورزشـگاه به مجموعه فولاد مبارکه سـپرده خواهد شد. وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود حرکـت فـولاد مبارکه به سـمت توسـعه ورزش را ارزشـمند دانست و بـا تاکید بـر اهمیـت توجـه بـه ورزش‌های پایـه گفـت: باشـگاه فـولاد مبارکـه سـپاهان می‌توانـد بـا سـرمایه‌گذاری در ورزش‌های پایـه هـم بـه توسـعه بیشـتر ورزش و هـم بـه افزایـش درآمدزایـی برسـد.
پیشنهاد وزارت ورزش برای واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه
در همین خصوص معـاون اجرای پروژه‌های فولاد مبارکـه تصریـح کـرد: وزیـر ورزش و جوانـان پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل مجموعه ورزشگاه نقش جهـان بـه شـرکت فـولاد مبارکـه مطـرح کرد و فولاد مبارکه با رویکرد ارائه خدمت بیشتر به جوانان ورزشـکار و علاقه‌مند بـه ورزش اسـتان، بررسـی این پیشـنهاد را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت تـا بـا لحاظ کردن نیازهای لازم، نظر قطعی خود را در این خصـوص اعـلام کند. احمـد سـعیدبخش در بخـش دیگـری از سـخنان خود در مورد کارهای باقیمانده طبقه دوم ورزشگاه نقش جهـان هم گفت: وزارت ورزش و جوانان پیشـنهاد کرد کـه بـا کمـک و حمایـت مالـی شـرکت فولاد مبارکه و بـا اضافه شـدن به سـال‌های کاربری متناسـب با مبالغ هزینه شـده، طبقه دوم در اسرع وقـت تکمیـل شده و مـورد بهره‌برداری قـرار گیرد. وی در پایان با تاکید بر این که احـداث و تکمیـل جاده‌های دسترسـی و حلقـه پیرامونـی ورزشـگاه نقش جهـان ازسوی شـرکت فـولاد مبارکـه در دسـت اقـدام اسـت، گفـت: رفـع مشـکلات به وجودآمده بـرای باشـگاه فـولاد مبارکه سپاهان به دلیل بیمه نبودن ورزشگاه و ارائه قرارداد استادیوم فوتبال از طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکـن ورزشـی از دیگر مباحثی بود کـه در ایـن دیدار بـر آن‌ها تاکید شـد.
وزیـر ورزش و جوانـان:
صنایـع به موازات نقشـی کـه در تولید دارند، در مسئولیت‌های اجتماعی نیز ایفای نقش می‌کننـد و یکـی از واحدهایـی کـه در توسـعه ورزش بسـیار موفـق عمـل کـرده، فـولاد مبارکـه اسـت