عربستان در لیست سیاه مالی اروپا قرار گرفت

اتحادیه اروپا بالاخره عربستان سعودی را به لیست سیاه مالی اضافه کرد.
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا عربستان و پاناما را به لیست سیاه کشورهای دارنده پول کثیف افزود. اروپا این کشورها را خطری برای سیستم مالی و پولی خود می‌داند. اروپا عربستان و پاناما را به خاطر نداشتن کنترل کافی روی تامین مالی تروریسم و همچنین پولشویی در این لیست سیاه قرار داده است.
اتحادیه اروپا در این لیست 23 کشور را جای داده است که اکنون دو کشور عربستان و پاناما را نیز به آنها افزوده است. تمامی بانک‌ها و نهادهای مالی اروپا برای معامله یا ارتباط با این کشورها باید دستورالعمل‌هایی را به کار گیرند.