خبر خوش برای فیش حقوقی کارمندان کار معین

یک مسئول مهم اجرایی در نامه ای برای تعدادی از دستگاه های دولتی به آن ها متذکر شده با توجه به عدم شمول قانون کار نسبت به کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص) و ضوابط جداگانه پرداخت حقوق و مزایا درباره کارکنان مذکور، کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی از مبلغ اضافه کار به صورت مستمر این کارمندان که در اجرای بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی به کارگیری شده اند، مجوز قانونی ندارد.