اما و اگر ضد جمعیتی آیین نامه یارانه

هیئت وزیران در جلسه 16 تیر امسال، آیین نامه اجرایی تبصره 14 بودجه سال 98 را که مربوط به منابع و مصارف یارانه هاست تصویب کردکه علاوه بر تکراری بودن این آیین نامه ، نکته عجیب آن حذف مشروط موالید جدید از صف یارانه بگیران است.طبق این آیین نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) سه دهک بالای درآمدی را که یارانه بگیر هستند شناسایی و یارانه نقدی آن ها را حذف کند. در تبصره اول این ماده آمده است: خانوارهای حذف شده می توانند برای اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به تمامی اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن ها برقرار شود. وزارت یاد شده موظف است نتایج را به تمامی معترضان اعلام کند.
به گزارش خراسان، این مصوبه را می توان مشق چندساله دولت دانست که در راستای تکلیف سالانه مجلس به دولت در قالب بودجه نوشته می شود. با این حال، تجربه سال های اخیر نشان می دهد که دست دولت به اجرای این تکلیفی که خود هم تایید کرده، نرفته و کماکان فهرست یارانه بگیران، بدون تغییر خاصی (غیر از متوفیان و متولدان) دست نخورده باقی مانده است. لذا باید دید این بار دولت چکار خواهد کرد.
نکته جدید و قابل تامل دیگر، مربوط به یارانه متولدان جدید است. در حالی که تاکنون، این یارانه خود به خود برای نوزادان تازه متولد شده برقرار می شد، ماده 7 مصوبات دولت، تاکید کرده است که موالید جدید، صرفاً با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مشمول دریافت یارانه خواهند بود. لذا تاثیر منفی این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالانه که هم اینک به مرز نگران کننده 1.24 رسیده، قابل تامل است.