لزوم دقت در اظهارنظر برجامی مسئولین

زمانی که ما به عنوان یک شخص درباره مسائل مختلف کشور از جمله برجام صحبت می‌کنیم می‌توانیم تحلیل خود را ارائه دهیم، یا از در موافق یا مخالف آن سخن بگوییم و استدلال‌های خاص خود را نیز دراین زمینه داشته باشم. اما برای کسی که مسئولیتی دراین نظام دارد، به ویژه مسئولیتی کلیدی، مثلا در جایگاهی قراردارد که اساسا پرونده برجام را بررسی و نظارت می‌کند، این موضوع فرق دارد. وقتی در آن جایگاه مسئولیت، به این جمع بندی رسیده شده که با برجام موافقت شود وحالا شخصی درهمان جایگاه بگوید من مخالف برجام بودم موضوع عجیبی است.
باید پیش از هرچیز مشخص شودکه آیا مبحثی که این مسئول بیان می‌کند به عنوان اظهارنظر شخصی است و یابه عنوان فردی که چنین مسئولیتی را بردوش دارد؟
از سویی، ابرازاینکه من مخالف برجام بودم و بازتاب این اظهار نظر در رسانه‌ها، چه کمکی به حل مسائل و مشکلات برجام یا حل مصائب کشور می‌کند؟
برای اظهارنظرهای برجامی، یک مسئول پیش از هرچیز باید به جایگاهی که دارد توجه کند وبه این نکته دقت داشته باشد که این اظهارنظر، چه تاثیری در روند مسئولیت او دارد؟
یک مسئول صرفا یک شخص سیاسی نیست که اظهارنظر‌هایش در شرایط گوناگون تغییر بکند، مسئولین باید براساس مسئولیتی که دارند و...