مدیریت مسائل اجتماعی قبل از بحرانی شدن

حسین میرزایی/ جامعه شناس
صادق زیبا کلام / استاد دانشگاه
جعفر بای/ متخصص آسیب‌های اجتماعی
محمد زینالی اناری/ پژوهشگر اجتماعی
سمیه توحیدلو/ پژوهشگر جامعه شناسی اقتصادی

صفحه 1و 10 رابخوانید