همیشه برای منطقه باروت آورده‌اید یک بار هم صلح بیاورید

2 و 3