امیــــد

یادداشتی از   ابراهیم  افشار درباره  عادل فردوسی پور
پسرهاتان را دست او بسپارید!