نمازی که حال‌مان را خوب می‌کند

چرا وقتی داری در خیابانی، کوچه‌ای، پارکی رد می‌شوی و یکی را در حال نماز اول وقت می‌بینی، این همه حالت خوب می‌شود؟! راز این بهجت بی‌مانندی که در دلت خانه می‌کند چیست؟! مگر چه دارد نماز‌های اینچنینی که آدمی را به وجد می‌آورد؟! حدود دو هفته پیش از شمال می‌رفتم مشهد که اواسط جاده‌هراز چشمم به جمال راننده‌کامیونی روشن شد که زده بود بغل و ایستاده بود به نماز! آن‌هم اول وقت! تازه اذان داده بودند! گاهی یک راننده‌کامیون سیبیلو که بعد فهمیدم فقط مدرک سیکل دارد و از دبیرستان، مدرسه را پیچانده رفته شاگردشوفری، چنان به آدم درس تهذیب و خداشناسی می‌دهد که انگار نشسته باشی پای درس اخلاق عالمی ربانی! نه! تلنگرش در دلم شدیدتر از آن بود که یارای عبور داشته باشم! سرعتم را کم کردم و من هم زدم کنار! اما تا برسم، انکشف که نماز ظهر را خوانده! درآمدم: «تا به حال در این چند رکعت نمازی که در تمام عمرم خوانده‌ام، هیچ کدام به امامت یک راننده‌کامیون نبوده! ببند زودتر بلکه ما هم به نوایی برسیم! و خدا می‌داند چه نمازی شد؛ آنهم پای دماوند! آقاکریم می‌گفت: «در هر جاده‌ای باشم و هر چقدر هم عجله داشته باشم مثل الان، همین که الله‌اکبر اذان را بشنوم، می‌زنم کنار! اول باید به خدا برسی، بعد به مقصد! مقصد و مقصود خداست! اول باید بار خدا را تحویلش بدهی، بعد بار خلق خدا را! رزق و روزی دست خداست!» گفتم: «اجازه می‌دهی یک سلفی با هم بگیریم و متنی هم برایش بنویسم؟!» گفت: «متن که خوب است، کلاً تبلیغ نماز خوب است، اما عکس را بی‌خیال! بعضی چیز‌ها را فقط نگه‌دار در دلت، بماند برای خودت و خدایت! الان هم زودتر باید بروم برسم به آمل! به آمل که نه! مقصد و مقصود خداست!» یعنی راضی باشید! تا خود مشهد، مدام برای خودم تکرار می‌کردم؛ «مقصد و مقصود خداست!» و گاهی از خودم می‌پرسیدم؛ «کی بود آن راننده‌کامیون؟! از کجا آمده بود؟! به کجا می‌رفت؟! و چرا آن همه سیمش وصل بود؟!» این یک نمونه بود و مثال دوم، اما همین پنج‌شنبه‌ای بود که گذشت! سر ظهر رسیدم پنج‌شنبه‌بازار محل و با اینکه اذان را داده بودند، گفتم بگذار خریدم را بکنم، بعد در خانه نماز را می‌خوانم دیگر! که خوردم به تصویری که مشاهده می‌کنید! گاهی خدا با یک راننده‌کامیون و یک فروشنده لیف و کیسه... آری! لیف و کیسه، چنان تمیز نفست را غسل می‌دهد و برایت کلاس بندگی می‌گذارد که تا عمر داری، فراموش نکنی! این دومی البته مخالفتی با انتشار عکسی که سر نماز ازش گرفتم نداشت، اما گیر داده بود که اگر جماعت می‌خواهی، بی‌زحمت خودت باید بایستی جلو...