تورم سالانه پس از 16 ماه نزولی شد

همان طور که انتظار می رفت، روند تورم کشور معکوس شده و این موضوع در تورم سالانه هم منعکس شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه کل کشور بعد از ثبت رقم کم سابقه 42.7 درصدی در شهریورماه (12 ماهه منتهی به شهریور 98)، در انتهای مهرماه با 0.7 درصد افت به 42 درصد کاهش یافت تا پس از 16 ماه، این نرخ نیز روند نزولی به خود بگیرد. تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) که پیشتر (از خردادماه  98 و بعد از ثبت رکورد 52.1 درصد در اردیبهشت ماه) نزولی شده بود نیز در مهرماه باز هم افت کرد و با کاهش 6.7 درصدی به 28.3 درصد رسید. به طور طبیعی چند ماه بعد از نزولی شدن تورم نقطه به نقطه، تورم کل هم نزولی می شود.
تداوم روند نزولی قیمت خوراکی ها
با این حال تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل)، که طی مرداد و شهریور مقدار محدود 0.6 و 0.5 درصد را ثبت کرده بود در مهرماه رشد کرد و به 1.7 درصد رسید. علت اصلی این رشد، افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی به میزان 3.1 درصد بود. با این حال روند نزولی متوسط قیمت کالاهای خوراکی همچنان ادامه یافت. تورم ماهانه کالاهای خوراکی در هفت ماه گذشته از امسال تنها در دو ماه (فروردین و تیرماه) مثبت بود و در دیگر ماه ها قیمت ها در مقایسه با ماه قبل نزولی بود. در مهرماه نیز تورم ماهانه خوراکی ها یک درصد منفی شد. که بدان معنی است قیمت خوراکی ها در مهرماه نسبت به شهریورماه به طور متوسط یک درصد افت کرده است. تورم به تفکیک دهک های درآمدی نیز نشان می دهد که بیشترین کاهش تورم خوراکی ها برای دهک اول و همزمان بیشترین افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی نیز برای همین دهک رخ داده است. به این ترتیب که تورم ماهانه خوراکی ها برای دهک اول منفی 1.3 و برای دهک دهم منفی یک بوده است. از طرفی  تورم کالاهای غیرخوراکی برای دهک اول 3.8 درصد و برای دهک دهم 2.5 درصد بوده است یعنی دهک فقیر  از محل کالاهای خوراکی اندکی ارزانی احساس کرده اما از جهت کالاهای غیرخوراکی تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.