سند «چشم‌انداز اکو 2025» آخرین تلاش ما برای ارتقای تعامل منطقه‌ای است


محمدجواد ظریف دیروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیای ‌ترکیه گفت: ظـرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا هـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش‌هـای غنی مشـترک بـاشـد.
ظریف گفت: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت‌هـای فـرهنگی و تـاریخی تـمامی ‌مـولـفه‌هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت‌ها را دارا می‌باشد.
وی تصریح کرد: سـند «چـشم‌انـداز اکو 2025» آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه‌ای در زمینه‌های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت.
ظریف افزود: مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم‌انـداز 2025 را از طـریق مکانیسم‌هـا و طـراحی‌هـای پیش‌بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران باید از وزرای بـخش‌هـای ذی‌ربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی‌مـهم در راسـتای تـحقق اهداف و مقاصد عالیه سازمان کمال حمایت را داشته باشند.
وی تأکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورهـای عـضو اکو که بسیار پـایین‌تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌هـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسهیل و هـمسان‌سـازی تـجارت مـنطقه‌ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریع‌تر، ارزان تـر و قـابـل پیش‌بینی تـر کنیم.
ظریف افزود: انـجام تـراکنش‌هـای مـالی بـا ارزهـای ملی، تـهاتـر، کاهـش هـزینه‌هـا و از بین بـردن تـاخیرهـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنها بـرخی از رویکرد‌هایی است که باید تقویت شوند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جــمهوری اســلامی ‌ایران بــه عــنوان یکی از بنیان‌گذاران اکو بــه‌طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف‌پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی‌هـای کشورهـای غیربنیان‌گذار نـشان داده اسـت.
وی گفت: جـمهوری اسـلامی ‌ایران آمـاده اسـت تـمامی‌ظـرفیت‌هـای شـگرفی که در این حـوزه‌هـا دارد را در اختیار کشورهـای اکو قـرار دهـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای همتایانشان در منطقه اکو است.
درباره برداشتن گام چهارم
 هشدار داده بودیم
ظریف همچنین در بدو ورود به‌ ترکیه درباره گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ‌که 15 آبان با تزریق گاز به سانتریفیوژها در تأسیسات غنی‌سازی فردو برداشته شد، عنوان کرد: «ما گام چهارم را برداشتیم با توجه به اینکه گفته بودیم که اگر اقدامات طرف مقابل به نتیجه نرسد، گام‌های بعدی را برمی‌داریم؛ اما همزمان توسط آقای رئیس‌جمهور اعلام کردیم که ما ضمن برداشتن گام‌های خودمان در چارچوب برجام و در چارچوب حقوقمان در برجام و در پاسخ به مواد نقض برجام توسط آمریکا و همچنین کاستی‌ها و موارد نقض برجام توسط اروپایی‌ها، برای مذاکره نیز آمادگی داریم. از همان روز اول هم مذاکرات‌مان را شروع کردیم و هیچ‌گاه به مذاکره نه نگفتیم.»