به مردم توضیح دهید

 حضور جهانگیری در خانه یکی از جانباختگان سقوط هواپیما

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
بازداشت افرادی در ارتباط با حادثه سقوط هواپیما


2 و 3