پوپولیست‌ها به بهارستان نمی روند...


دومین روز از آخرین ماه سال ۱۳۹۸ فرصت دوباره ای خواهد بود برای یک بله بلند به مشروعیت و جمهوریت ایران اسلامی. درصد مشارکت مردم فارغ از تفکرات و سلایق سیاسی، انعکاسی روشن از کنش و واکنش‌های جاری شده در شاخص‌های مختلف جامعه دارد و به حتم اعمال شفافیت در این صحنه ملی می تواند در اعتماد بیشتر ملت نقشی موثر ایفا کند.
با این اوصاف مشارکت نسبی مردم در کشورهای مدعی دموکراسی همواره به عنوان مبنایی مدبرانه برای اداره امور جامعه تعریف می شود.مجلس در هر جامعه ای بخشی از پازل یک دموکراسی برآمده از رای و نظر مردم است که ریل گذاری مسیر حرکتی سیستم اجرایی را برعهده دارد.انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تشخیص، تبیین و تعیین راه پیش روی کشور در چهار سال آینده خواهد بود. با التفات به عملکرد دوره دهم، باید دید پارلمانی که امروز در آستانه تشکیل دوباره و نو شدن آن هستیم تا چه اندازه با پارامترهای اصلی و مورد نیاز جهت حل دغدغه‌ها‌ی فعلی جامعه مطابقت دارد.
رسیدن به پاسخ این سوال می‌تواند ارتباط مستقیمی با حضور حداکثری و مشارکت مردم در این آزمون بزرگ داشته باشد.
اگرچه نمی توان برای همه سطوح خرد تا کلان نمایندگی و همه حوزه‌ها‌ی مرتبط با آن (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) شاخص‌ها‌ی کاملا یکسان و عامی تعریف کرد اما ماهیت و تعریف جایگاه نمایندگی در وجه عمومی و مشترک خود صفات تقریبا مشابهی را دربر می‌گیرد که به حتم هرکدام از این صفات به خصوص امانت‌داری
نمایندگان از آرا موکلین شان و شفافیت و شجاعت لازم پیرامون باید و نبایدها، می‌تواند عاملی برای دلگرمی و حضور
توده باشد.
با تمام این تفاسیر چه بر سر اعتماد عمومی آمده؟ کجای مسیر ماقبل را اشتباه رفته‌ایم که به این نقطه از بی‌اعتمادی رسیده‌ایم؟!
آیا تعریف ما از نماینده و جایگاهش و توقعات و انتظارت از مجلس تا به امروز اشتباه بوده و یا نمایندگان برای اخذ رای به هر مطالبه بی ربط به حوزه مسئولیت خود لبیک گفته و توقع و توهمی نابجا ایجاد کرده‌اند.
هرچه هست امروز مردم ما از سیاستمداران و دولتمردان جلوتر هستند و این واقعیتی کتمان‌ناپذیر است که در عصر گردش اطلاعات و نفوذ پرشتاب شبکه‌ها‌ی اجتماعی، با ارتقاء سطح آگاهی، مطالبات بیشتری از سوی آحاد جامعه پیش روی منتخبین بعدی بهارستان قرار خواهد داشت.
قبول این واقعیت بزرگ‌ از یکسو میزان امیدواری جهت رسیدن به انتخابی درست‌تر را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هم مسئولیت کاندیدای فعلی و کرسی‌نشین آینده مجلس را سنگین تر خواهد کرد.
امروز بعید است سفره پهن کردن‌ها‌ و وعده دادن‌ها‌ی سرخرمن بتواند رای زیادی به کیسه برخی پوپولیستان نوکیسه بریزد. آنچه در این برهه حساس تاریخی اهمیت دارد اعتماد است که از دل شفافیت و آگاهی بیرون خواهد آمد.
با تمام اما و اگرها و رد و تایید صلاحیت‌ها‌یی که شاید بسیاری از آن به مذاق گروه‌ها‌ی مختلف خوش نیاید، باید آمد و طرحی نو درانداخت. امروز باید آمد و آگاهانه مانع ورود زهدفروشان عوامفریبی شد که در سپهر سیاسی خود کیلومترها با کلید واژه‌ها‌ی اصلی تشکیل این انقلاب همچون عدالت اجتماعی فاصله دارند.
امروز سرفصل تمام مطالبات ملت تحقق عدالت اجتماعی است که زیربنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی بوده و این میسر نخواهد شد مگر با حضور حداکثری و آگاهانه ملت عدالتخواه و آزاداندیش ایران اسلامی.