کرونا میهمان ناخوانده

گزارش خبرنگار«ایران»
از دو بیمارستان تهران

راه مقابله با ویروس کرونا بهداشت فردی است

بدون ترس همه باهم با کرونا مبارزه کنیم

همراه یادداشت هایی از : فرشاد نجفی پور، سعید بهزادی فرد و مسعود مردانی

5 ، 6 و 17