موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه رئيس قوه قضائيه که به مناسبت اعياد رجبيه، عيد باستاني نوروز و بويژه مبعث پيامبر گرامي اسلام (صلي‌ا... عليه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعيت زندانيان، شرايط و ضوابط عفو يا تخفيف مجازات محکوماني را که محکوميت آنها تا تاريخ 28 اسفند 1398 قطعيت يافته باشد، به تفصيل ارائه و درخواست تصويب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند. رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب اسلامي نوشته بود: «احتراماً، ضمن عرض تبريک به مناسبت فرا رسيدن اعياد رجبيه، عيد باستاني نوروز و به‌ويژه مبعث پيامبر اعظم(ص)‌ و با توجه به شرايط حساس کشور و لزوم کاهش جمعيت زندانيان، در اجراي بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي بازاجتماعي شدن زندانيان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان، بدين‌وسيله شرايط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقديم مي‌شود تا در صورت تصويب حضرت مستطاب عالي محکومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات حکومتي که محکوميت آنها تا تاريخ 28/12/1398 قطعيت يافته باشد به شرح آتي واجد شرايط استفاده از عفو و تخفيف تشخيص داده مي‌شوند، مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع و از رأفت اسلامي بهره‌مند شوند:
الف- محکومان به حبس که در زندان بسر مي‌برند:
باقيمانده محکوميت محکومان به حبس تا ده سال، به شرط آنکه تا تاريخ 28/12/1398 حداقل يک سوم از مدت محکوميت را تحمل کرده باشند.
باقيمانده محکوميت محکومان به حبس بيش از ده سال (غير از حبس ابد)، به شرط آنکه تا تاريخ 28/12/1398 حداقل يک دوم مدت محکوميت را تحمل کرده باشند.
باقيمانده محکوميت حبس کليه محکومان جرائم غيرعمدي.
باقيمانده محکوميت حبس (غير از حبس ابد) زناني که به حکم قانون سرپرستي يا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند، در صورتي که حداقل يک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
باقيمانده محکوميت حبس (غير از حبس ابد) محکومان ايثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه حداقل يک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
تبصره- مشمولين اين بند ملزم به ارائه تأييديه لازم از مراجع ذي‌ربط بوده و مصاديق ايثارگري نيز تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
باقيمانده محکوميت حبس بيماران صعب‌العلاج يا لاعلاج که مراتب بيماري آنان تا قبل از پايان دوره محکوميت مورد تأييد کميسيون پزشکي قانوني قرار گيرد.
بديهي است اقدامات دادگاه در جهت مواد 502 و 522 قانون آيين دادرسي کيفري مانع اعمال اين عفو نيست.
باقيمانده محکوميت حبس محکومان ذکور بالاي 70 سال تمام و اناث بالاي 60 سال تمام به استناد اسناد سجلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تأييد پزشکي قانوني به شرط آنکه در محکوميت به حبس (غير از حبس ابد)، حداقل يک پنجم و در محکوميت به حبس ابد، حداقل 8 سال تحمل حبس نموده باشند.
باقيمانده محکوميت حبس اتباع بيگانه که فقط به جرم ورود يا اقامت غير مجاز محکوم شده‌اند.
تبصره- مشمولين اين بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت 10 سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوري اسلامي ايران شوند، عفو آنان کان لم يکن تلقي و باقيمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
باقيمانده محکوميت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که ميزان مواد موضوع محکوميت آنها در هروئين، روانگردان‌هاي صنعتي و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در ترياک و مشتقات آن حداکثر 500 گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکوميت و تحمل يک پنجم محکوميت.
ب- محکومان به جزاي نقدي که به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي‌برند:
باقيمانده محکوميت محکومان به جزاي نقدي تا دويست ميليون ريال.
باقيمانده محکوميت محکومان به جزاي نقدي بيش از دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال، چنانچه تا تاريخ 28/12/98 حداقل به مدت چهار ماه تحمل حبس نموده باشند.
باقيمانده محکوميت محکومان به جزاي نقدي بيش از پانصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال، چنانچه تا تاريخ 28/12/98 حداقل به مدت يک سال تحمل حبس نموده باشند.
باقيمانده محکوميت محکومان به جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال تا دو ميليارد ريال، چنانچه تا تاريخ 28/12/98 حداقل به مدت دو سال تحمل حبس نموده باشند.
پ- شرايط استفاده از عفو:
نداشتن بيش از يک فقره سابقه محکوميت مؤثر کيفري.
عدم ارتکاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات درجه يک تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 در ايام تحمل حبس در حال اجرا يا در زمان مرخصي اعطايي.
نداشتن شاکي يا مدعي خصوصي و يا جلب رضايت وي و يا جبران ضرر و زيان و يا ترتيب پرداخت خسارت مدعي خصوصي و زيان‌ديده (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) تا قبل از پايان دوره محکوميت.
ادامه در صفحه 6