روحانی: اقدامات وزارت نیرو در زمینه آب و برق افتخارآمیز است

2 و 7