ارسال اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان خانه های خالی


گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی گفت: دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحیشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان خانههای خالی ارسال میشود.

محمد اسلامی در حاشیه سفر خود به قزوین، در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ملی مسکن تصریح کرد: در مرحله اول برای اقدام ثبت ملی مسکن محدودیت زمان داشتیم اما در مرحله دوم محدودیت زمان نداشتیم و هرکسی که خواست ثبتنام کرد، با توجه به زمانی که صرف کردیم همه با فراغت خاطر بهصورت پیامک با از طریق ورود به سایت ثبتنام کردند.

وی افزود: همچنین مهلت ثبتنام را تمدید کردیم و افرادی که با پیامک ثبتنام کردند میتوانند مجدداً وارد سامانه شوند و ثبتنام کنند، مسکن ملی پروژه ویژه خانه اولیها است و برای اولین بار است که ثبتنام مسکن نیازی به مراجعه حضوری ندارد و روند ثبتنام و معرفی به بانک بهصورت مجازی انجام میشود و هنگام تحویل زمین نیاز به حضور است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طبق آمار ثبتنام کنندگان، پایینترین سن ثبتنام کنندگان ۱۸ سال و معدل سنی ثبتنام کنندگان ۳۴ سال را نشان میدهد، این موضوع نشان میدهد که نوبت جوانان رسیده است و خوشحالیم که میتوانیم به جوانان خدمت ارائه دهیم، از طرفی این مسکن در چند دهک جداگانه تعریفشده است و برای محرومان دهک یک و دو بهصورت جداگانه پیشبینیشده است.

وی بیان کرد: هدف از اجرای اقدام ملی مسکن طرح خانهدار کردن مردم فاقد مسکن است و میتواند همه افراد را پوشش میدهد و به یک جریان پایدار تبدیل شود؛ در هیئت دولت هم مشوقهای جدیدی در آییننامههای ساماندهی زمین و مسکن ایجاد کردیم که رغبت و انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه افزایش پیدا کند. اسلامی تأکید کرد: هیئت دولت برای واگذاری زمین به کسانی که میخواهند مسکن استیجاری احداث کنند مشوقهایی در نظر گرفته است با این ظرفیتهای قانونی و تخصیص زمین که بهوفور عرضه میکنیم و مشوقهای لازم برای مسکن میتوانیم به نتایج خوبی برسیم، در حال حاضر زمین طرح ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحدی در سراسر کشور تأمینشده است و در تلاش هستیم که بتوانیم تمام ثبتنام کنندگان را صاحبخانه کنیم.

افزایش اجاره خانه بیش از ۲۵ درصد ممنوع

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجارهبها مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است که برای تمام آحاد مردم و دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است، طبق این مصوبه سقف افزایش اجاره خانه در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در باقی استانها ازجمله قزوین ۱۵ درصد است. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با توجه به شیوع کرونا یکی از مهمترین سیاستهای دولت این است که از حرکتهای بدون منطق و از التهاب کاذب مسکن جلوگیری میکند، طبق این مصوبه قراردادهای اجاره تمدید میشود تا زمانی که شرایط کرونا وجود دارد و وزارت بهداشت پایان آن را سه ماه آینده اعلام کرده این ضابطه پابرجا است. وی بیان کرد: ستاد ملی کرونا تلاش دارد از مواردی که باعث گسترش ویروس میشود جلوگیری کند، بنابراین اسبابکشی و رفتوآمدهای غیرضروری باعث شیوع لجامگسیخته این ویروس میشود، مستأجری که تکالیف خود را انجام نداده و از طریق دادگاههای صالحه برای آنها حکم تخلیه صادرشده ظرف مدت دو ماه مکلف هستند تخلیه خانه را انجام دهند و یا مالکی که واحد خود را فصلی فروخته باشد مستأجر باید ظرف دو ماه بعد از اعلام رسمی فروش، واحد را تخلیه کند. اسلامی خاطرنشان کرد: تمامی معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی صورت میگیرد باید در سامانه ثبت معاملات ثبت و کد رهگیری دریافت شود، این امر کمک میکند تا هیجانات کاذب که هیچ پشتوانهای ندارد و زمینه واقعی ندارد مهار شود.

ساخت سوئیتهای ۲۵ متری صحت ندارد

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: موضوع ساخت سوئیتهای ۲۵ متری صحت ندارد، در دولت چنین موضوعی مطرح نیست و تا زمانی که این دولت وجود دارد، این موضوع اجرایی نمیشود، همچنین مسکنهای خالی بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط مرکز آمار ایران بیش از دو میلیون واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد و تمهیدی که برای این امر اندیشیده شده دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحیشده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و تا مهرماه امسال اظهارنامههای مالیاتی برای صاحبان خانههای خالی ارسال میکند.