نادران تهديد به استعفا كرد

آرمان ملي- مطهره شفيعي: «بذرپاش گيت» اين عنواني بود که الياس نادران روي افشاگري‌هايش در ارتباط با مهرداد بذرپاش رئيس‌ پرحاشيه ديوان محاسبات گذاشته است. نادران در مجلس اگرچه خود يک نماينده اصولگراست اما در حال حاضر پيشتاز در مخالفت با انتخاب رئيس ديوان محاسبات سينه سپر کرده و هم روند انتخاب وي در مجلس را زير سوال مي‌برد و هم صلاحيت قانوني‌اش را . او نيز مانند بسياري ديگر از چهره‌هاي سياسي با اشاره به تبصره ماد‌‌‌ه 51 قانون آيين‌نامه د‌‌‌اخلي مجلس بيان مي‌کند‌‌‌ که د‌‌‌اوطلب اين پست بايد‌‌‌ حد‌‌‌اقل بيست سال سابقه کار د‌‌‌اشته باشد‌‌‌. نادران سوابق کاري بذرپاش را مورد پرسش قرار داده است و قطع به يقين از اين مي‌گويد که او جوان‌تر و کم‌سابقه‌تر از اين حرف‌هاست که اين پست را بگيرد. نادران قبل‌تر در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس در ارتباط با نحوه انتخاب بذرپاش در مجلس نوشته بود: «هيچ مستند‌‌‌ي از سوابق شغلي نامزد‌‌‌ها (طبق تبصره(2) ماد‌‌‌ه(51) بايد‌‌‌ حد‌‌‌اقل 20 سال باشد‌‌‌) د‌‌‌ر اختيار اعضا قرار نگرفت و د‌‌‌ر نتيجه بررسي صلاحيت را غيرممکن کرد‌‌‌. مشاهد‌‌‌ه مي‌شود‌‌‌ برخلاف اد‌‌‌عاي آقاي رئيس مجلس فرايند‌‌‌هاي قانوني طي نشد‌‌‌ه است.» اما اتمام حجت نادران با مجلس و البته شخص بذرپاش در مجموعه توئيت‌هاي دو روز پيشش با عنوان بذرپاش گيت است که عنوان کرده: «چالش رئيس مجلس نيز اين است که تکليف خود‌‌‌ را با کلوني بذرپاش که بعضا به عنوان د‌‌‌ستيار و مشاور د‌‌‌وره‌اش کرد‌‌‌ه‌اند،‌‌‌ روشن کند‌‌‌ و بد‌‌‌ون هرگونه مسامحه و مصلحت‌اند‌‌‌يشي، حيثيت مجلس را اعاد‌‌‌ه نمايد‌‌‌. حل اين معضل چند‌‌‌ راهکار د‌‌‌ارد‌‌‌: استعفاي بذرپاش، عزل وي بر اساس تبصره ماد‌‌‌ه 11 قانون محاسبات عمومي، استيضاح مطابق تبصره 4 ماد‌‌‌ه 24 آيين‌نامه د‌‌‌اخلي، رسيد‌‌‌گي توسط کميسيون اصل نود‌‌‌ قانون اساسي و تعيين هيات رسيد‌‌‌گي مستقل توسط رئيس مجلس.»
اگر راه به جايي نبرد
نادران اگرچه اين روزها از سردمداران اصولگراي مخالف بذرپاش است، اما نکته اينجاست که اگر مخالفت‌هايش با او راه به جايي نبرد و هيچ يک از راهکارهايي که در مورد رئيس جديد ديوان محاسبات بدان اشاره کرد با توجه به نزديکي مجموعه پارلمان‌نشينان با بذرپاش، محقق نشد آن موقع واکنش نادران چه خواهد بود؟ قبول شکست سياسي در اين کشمکش و سکوت يا اقدامي غافلگيرانه و قهري؟ چيزي شبيه به آخرين برگي که او به عنوان اعتراض به انتخاب رئيس‌ديوان محاسبات رو خواهد کرد؟ و آن برگ چيزي نيست جز استعفاي زودهنگام خود او از مجلس. چيزي که برخي از فعالان رسانه‌اي نيز به آن اشاره کرده و نوشته‌اند: «آقاي ‎الياس نادران مدتي است دنبال ‎استعفا از نمايندگي مجلس است؛ آن هنگام که در نايب‌رئيسي و رياست کميسيون بودجه جاي نگرفت و مدت مديدي قهر کرد و حتي توئيت هم نمي‌زد. با توئيت ديروزش فکر مي‌کنم، اگر بذرپاش برکنار نشود، او استعفايش را اجرائي مي‌کند. باز هم بايد نشست و تماشا کرد...» از قرار معلوم شخصيتي چون نادران که تا پيش از اين به عنوان يکي از مهره‌هاي کليدي مجلس يازدهم به شمار مي‌آمد تا جايي که سوداي نايب‌رئيسي و يا رياست يکي از کميسيون‌ها را براي خود داشت اکنون با انتخاب رياست جديد ديوان محاسبات، گزينه کناره‌گيري خود از مجلس را لااقل به عنوان يک عامل فشار و قدرتنمايي به اين مجلس منتفي نمي‌داند و ممکن است به اين نتيجه برسد که اکنون که استعفا يا استيضاح بذرپاش رقم نمي‌خورد، خود آماده استعفا شود.
البته غير از ماجراي بذرپاش و دلخوري نادران از عدم رياستش بر کميسيون برنامه و بودجه يا کسب يکي از گزينه‌هاي نواب‌رئيسي عده‌اي موضوع پسر او و حواشي‌اش در اين ارتباط را نيز پيش کشيده‌اند و آن را از ساير دلايل استعفايش مي‌دانند. ماجرا عباس نادران است که به عنوان سرمايه‌گذار و تهيه‌کننده برخي فيلم‌ها هم خود را وارد حاشيه کرد و هم پدر سياسي‌اش را تا جايي که برخي چک‌هايي که در ارتباط با برخي فيلم‌ها کشيده پاس نشده و همين دردسرهاي پدرش را بيشتر هم کرده است . البته ناگفته نماند که عباس نادران هم مانند پدر مخالف انتصاب مهرداد ‌بذرپاش است و مي‌نويسد: «ابعاد تازه پرونده # ãåÑÏÇÏÈÐсÇÔ ÏÑ ÍÇá ÇÝÔÇ ÔÏä ÇÓÊ. ÏÑ ÓæÇÈÞ ÇÑÇÆåÔÏå Èå ˜ãíÓíæä ÈæÏÌå ÚÖæíÊ ÏÑ åíÇÊ ÇãäÇí ÔÑíÝ ÞíÏ ÔÏå ÇÓÊ. ÏíÑ ãÓÇáå ãåÑ¡ ÊÇÑíÎ æ ÓÑÈѐ ãØÑÍ äíÓÊ! ÊÇ ÏíÑ äÔÏå ÑÆíÓ ÏÇäԐÇå æ æÒíÑ ãÍÊÑã Úáæã ÇÒ ÌÇíÇå Úáãí ˜ÔæÑ ÏÑ ÞÈÇá ÇÏÚÇåÇí ˜ÐÈ ÏÝÇÚ ˜ääÏ.» Çæ ÈÇÑ ÏíÑ äíä ÊæÆíÊ ˜ÑÏ: «ÈÇ ÓæÁÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÌÇíÇå åíÇÊ ÑÆíÓå¡ æÒíÑ Úáæã ÑÇ ÊÍÊ ÝÔÇÑ ÞÑÇÑ ÏÇÏå ÊÇ ÌæÇÈíå ÏÇäԐÇå ÔÑíÝ ÑÇ ÏÑÈÇÑå # ÈÐсÇÔ_íÊ ãäÊÔÑ ä˜äÏ!»
نارضايتي مفرط نادران
آنچه در اين بين بيش از هميشه هويداست نارضايتي نادران از شرايط امروز مجلس و عملکرد آن است. نادران البته که ناراضي از حضور حاجي‌بابايي به عنوان نايب‌رئيس به نظر مي‌آيد و اين نارضايتي را در همان نامه‌اي که خطاب به قاليباف در انتخاب بذرپاش نوشت، مي‌شد ديد جايي که گفته بود بعد از حاجي‌بابايي شما به‌عنوان رئيس مجلس مسئول اين انتخاب بد هستيد. اما او که تا به امروز نامروتي‌هاي نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم را نسبت به خود تحمل کرده از قرار معلوم انتصاب بذرپاش به عنوان رئيس ديوان محاسبات را تاب نمي‌آورد، براي همين بعد از اين انتصاب ابتدا اعتراضش را در نامه‌اي شديداللحن به قاليباف نشان داد. سپس به کليد واژه بذرپاش‌گيت رسيد، بعد وعده داد تا موضوع استعفا يا استيضاح رئيس ديوان محاسبات را تا آخر پيگيري خواهد کرد و احتمالا اکنون ممکن است به اين نتيجه برسد که در صورت باقي ماندن بذرپاش بر سر قدرت، عطاي مجلس را به لقايش ببخشد و به عنوان صريح‌ترين اعتراض از مجلس استعفا دهد. آن موقع چه بسا بتواند از اين نوع رفتارش در قبال بذرپاش و مجلس يازدهم در جايگاه‌هاي بالاتر به عنوان يک افتخار و نمادي از ايستادگي در برابر بي‌قانوني ياد کرده و به جذب مخاطب يا طرفدارانش بپردازد. هيچ بعيد نيست که نادران حتي با استعفاي از مجلس گوشه چشمي به 1400 نيز داشته و آنجا خود را پيشروي بذرپاش‌گيت معرفي کند. هرچه هست اينکه ظاهرا بايد خود را آماده چنين موضوعي کنيم که اگر نادران به هر دليل موفق به عزل بذرپاش يا کناره‌گيري‌اش نشود خود از مجلس خداحافظي کند .