نباید هیچ نقطه ای برای مجرمین امن باشد


رییس قوه قضاییه با اشاره به نقش تعیینکننده تحقیقات و بررسیهای پلیس در پیشبرد پروندههای قضایی، گفت: تحقیقات میدانی و بررسیهای مقدماتی در نیروی انتظامی پیرامون پروندهها در جهت کاهش اطاله دادرسیها و اتقان آراء قضایی بسیار تاثیرگذار است.

آیتالله سیدابراهیم رییسی در گردهمایی سراسری ناجا آیتالله رییسی گفت: رمز اساسی برای اثر بخشی نیروی انتظامی آن است که در درون این سازمان عظیم نظم به عنوان عنصر محوری در همه امور نقشآفرین باشد. تجلی نظم در نیروی انتظامی برنامهریزیهای دقیق و مدبرانه، بکارگیری سامانههای فناورانه، اتخاذ تصمیمات متناسب و انجام فرماندهی و عملیات دقیق و بهموقع است.وی آسیب شناسی در مجموعه نیروی انتظامی را یکی از جلوههای نظم در این نیرو دانست و گفت: در امر آسیبشناسی باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که اتخاذ کدام روشها و رویکردها به احقاقحق و تسهیل امور مردم و حفظ امنیت جامعه و برخورد با ناهنجاریها منجر میشود.

رییسی تصریح کرد: نیروی انتظامی از آن جهت که در خط مقدم برخورد با ناهنجاریها و مفاسد و مفسدان اقتصادی و افراد شرور و اخلالگران امنیت اجتماعی است، لذا صیانت از سلامت این مجموعه از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.وی با اشاره به اجتنابناپذیر بودن بکارگیری سامانههای فناورانه در مجموعه نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی برای توسعه اشراف اطلاعاتی و بسط دامنه بازدارندگی خود باید هر چه بیشتر به سامانههای فناورانه مجهز شود و از این طریق به همه افراد متخلف و مجرم فهمانده شود که در تمام نقاط زیر ذرهبین پلیس قرار دارند.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه باید از هر اقدامی که مردم را دچار نگرانی و دغدغه میکند، پرهیز شود، گفت: چه در امور قضایی و چه در امور انتظامی و چه در سازمانهای دولتی باید در جهت امیدوار کردن مردم تلاش شود. در همین راستا ضرورت دارد مشکلات و کاستیهای موجود در یک دستگاه در سلسلهمراتب و سازمان اداری مرتفع شود و از منتقل کردن این مشکلات و کاستیها به مردم پرهیز شود.وی اقتدار نیروی انتظامی را امری بسیار مهم دانست و گفت: اقتدار و قاطعیت پلیس یعنی به صورت قانونمند و با قدرت عمل کردن؛ بنابراین اقتدار و قاطعیت به معنای تجاوز به حقوق مردم نیست؛ آنچه در پلیسِ آمریکا و اروپا امروز مشاهده میشود، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی و حیات آنهاست.

رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به فرماندهان ناجا تاکید کرد: مطلقاً نباید اجازه دهیم هیچ نقطهای از کشور - اعم از شهر یا روستا، نقاط مرزی یا داخلی- برای افراد متخلف و مجرم و معتادان متجاهر و توزیع کنندگان جزئی و کلی مواد مخدر، امن باشد.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در بستر گام دوم انقلاب، موضوع امنیت در زمره نکات محوری است، گفت: امروز به گستره همه داشتههایمان از ناحیه دشمن تهدید میشویم؛ لذا دیدهبانهای تیزبین کشور در مجموعههای قضایی و انتظامی و سایر مجموعهها باید با دقت و بصیرت مراقبت کنند و نگذارند افرادی که به دنبال نفوذ و توطئه و فتنه و اخلال در امنیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه هستند، توفیق پیدا کنند.

آیتالله رییسی گفت: علیرغم همه تهدیدات علیه کشور ما، امروز به برکت هدایتهای مقام معظم رهبری و حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی و قضایی و آحاد مردم، امنیت ما از همه زمانها بیشتر است و باید این وضعیت را ارتقاء دهیم.