قالیچه‌های ایرانی با نام افغانستان و پاکستان به‌فروش می‌رسد

شرایط اقتصادی پیش آمده در چند سال اخیر باعث شده تا بافندگان فرش دستباف استان فارس رمق چندانی برای بدست آوردن بازارهای جهانی نداشته باشند از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی بر روی مردم نیز باعث عدم استقبال مردم از خرید این هنر اصیل ایران و استان فارس شده است.به گزارش خبرنگار ایلنا بیــش از 8 مــاه از همه گیرى کروناویروس در کشــور مى‌گــذرد و در ایــران نیــز مانند تمامی‌کشــورهاى جهان، صنعت گردشــگرى عملا در محاقى عمیق فرو رفته اســت.  
این رکود از یک ســو به صنایع مرتبط با گردشگرى همچون صنایع فرش دســتباف آســیب‌هایى فراوان وارد کرده، چرا که فرش دســتباف به دلیل آنکه عملا به عنوان کالایى لوکس محســوب مى‌شــود، بخش عمده فروش داخلى خود را با قطع ورود گردشــگران خارجى از دست داده و از سوى دیگر نیز به دلیل مشــکلات اقتصادى مردم، این روزها کمتر خریدارى براى این هنر و صنعت اصیل ایرانى وجود دارد، به ویژه آنکه فشارهاى اقتصادى و معیشتى، سالهاست فعالان ایــن صنــف را که شــامل تولیدکننده (بافنده) و فروشــنده هستند، تحت فشار قرار داده است.
آنطور که مفرحى رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف شیراز مى‌گوید: در حال حاضر مردم فرش‌هاى دســتباف درجه یک ایرانى و اســتان فارس را خریدارى نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که محصولات کشــورهاى بنگلادش یا نپال را که ارزانتر است ، بخرند.  وى با اشــاره به اینکه متاسفانه بازار فرش دستباف در شیراز به هیچ وجه مناسب نیســت، می‌گوید: در حال حاضر افزایش قیمت‌ها باعث شــده که مــردم دیگر همانند گذشــته از خرید فرش دستباف استقبال نکنند؛ البته نباید فراموش کرد که مردم و فروشندگان هیچ نقشى در گرانى قیمت فرش ندارند و گرانى مواد اولیه و دســتمزد‌ها باعث شــده قیمت فرش دستباف نسبت به گذشته بسیار گرانتر شود.
غلامرضا مفرحى در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه قیمت فرش در سال جارى نسبت به دیگر محصولات و کالاها چندان افزایشى نداشته ، می‌افزاید: قیمت فرش در بازار موجود هنوز واقعى نیســت و لحاظ نشــدن افزایش قیمت پشــم، نخ و .... در ماه‌هاى گذشــته بر قیمت فرش، باعث شــده که هنوز قیمت نهایى فرش لحاظ نشــود.
وى با اشــاره به اینکه در شرایط فعلى بیشتر فرش‌ها با مواد اولیه سال گذشته بافته می‌شود می‌گوید: بى شک قیمت فرش تا 7 الى 8 ماه آینده گران تر می‌شود به طوری که در حال حاضر قیمت فرش در سال جارى نسبت به سال گذشته حدود 30 الى 40 درصد افزایش داشته است.رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف شیراز با بیان اینکه متاســفانه مشــکلاتى که دولــت در بخش فرش ایجــاد کــرد، مانند تحریــم‌ها، ارزان بــودن قیمت فرش و نداشــتن قــدرت رقابت کشــورهاى رقیب باعث شــد تا در بخــش صادرات بــا مشــکلات متعددى مواجه شــویم، می‌افزاید: اگرچه در گذشــته نداشتن دید مصرفى به فرش باعث شــده بود که بازار فرش پر رونق باشــد، اما متاســفانه تغییــر این دیدگاه و رویکــرد و نگاه مصرفى به این محصول باعث شــد تا مردم دیگر از خرید فرش دســتباف اســتقبال نکنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف شــیراز تصریــح می‌کند: عواملــى مانند پایین بودن نرخ دســتمزد کارگران و ارزان بودن کیفیت‌ها باعث شــده تا قیمت فرش دیگر کشــورها نســبت به ایران ارزان تر باشــد و متاســفانه افزایــش قیمت‌ها و بالا بودن قیمت بخصوص نرخ دلار در کشور نیز باعث شده که قیمت فرش دستباف گران شود.وى با اشــاره بــه اینکه اگرچه افزایش نرخ ارز می‌توانســت بازار فــرش را براى بافندگان بهبود بخشــد امــا به دلیل از دســت دادن بازارهاى جهانى نتوانســتیم از این بخش بهره کافى را ببریم، می‌گوید: در حال حاضر به دلایل مشــکلات موجــود؛ محصولات و فرش دســتباف ایرانى بــازار آمریکا و بیشتر کشورهاى اروپا را از دست داده است.
مفرحى با اشــاره به اینکه متاســفانه فرش دســتباف ایران و اســتان فارس تمام بازارهاى جهانى را از دست داده است می‌افزاید: اگرچه فرش دستباف ایرانى و استان فارس در ســال 1357 حدود 75 درصد از بــازار آمریکا را به خود اختصــاص داده بود و ایــران تامین کننده فــرش بازارهاى جهانــى بود، اما در حال حاضر ایــن اتفاق دیگر در عمل رخ نمی‌دهد و فرش‌هاى ایرانى تنها حدود 10 الى 11 درصد بازارهاى جهانى را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف شیراز در ادامه با بیان اینکه متاســفانه موضوعات سیاسى و تبلیغاتى علیه ایران باعث شــده که فرش دســتباف ایرانى جایى در بازارهاى جهانى نداشــته باشــد می‌افزاید: در شرایط فعلى کشــور آمریکا می‌تواند بهترین بازار براى فرش دســتباف ایران باشــد که متاسفانه مشــکلات موجود اجازه عملیاتى شدن چنین موضوعى را نمى‌دهد.
مفرحى با اشاره به اینکه تحریم‌هایى که در دوره‌هاى قبل علیه کشــور ایران انجام شــد، باعث شد که فرش دستباف ایران بازارهاى آمریکا را از دســت بدهد، می‌افزاید: متاســفانه چندین سال است که صادرات فرش ایران به کشــور آمریکا ممنوع اســت و در حال حاضر اگر صادرکنندگان قصد صادرات فرش به کشور آمریکا را داشــته باشند باید در مرحله نخست محصولات را به کشور پاکستان ببرند و با تغییر لیبل با نام دیگر کشورها، بتواند به بازار آمریکا برســند و به نام کشورهاى افغانستان و پاکستان به فروش رود که این مهم هم بسیار هزینه بر است.
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف شیراز هم در ادامه با اشــاره به فرش منحصر به فرد فارس مى‌گوید: متاســفانه طرح‌هاى منحصربه فرد فرش فارس که به صورت سینه به ســینه بافته می‌شــد، امروز عملا منسوخ شده است.غلامرضا صباغ در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه شاید تنها 5 درصد از صنعت فرش ســنتى فارس باقى مانده باشد، می‌افزاید: امروز جاى فرش فــارس را گبه‌هاى مدرن گرفته اســت.
صباغ با اشاره به عدم حمایت دولت از سرمایه گذارى در صنعت فرش و حمایت از صادرکنندگان فرش دســتباف خاطرنشــان می‌کنــد: در شــرایطى که دولت خــود درگیر مشکلات اقتصادى است، شــاید صحبت از حمایت مادى از صنعت فرش دســتباف عملا غیرواقع بینانه باشــد، اما شاید مســاعدت وزارت اقتصاد و دارایــى و اداره مالیات براى این صنف بتواند بخشى از مشکلات را برطرف سازد.