جلوگیری از خام فروشی با ظرفیت پالایشگاه ها


قاسم ساعدی

عضو کمیسیون انرژی مجلس

متاسفانه مدتی است شاهد عدم بهره‎برداری از طرحهای پالایشی هستیم، این در حالی است که از جایگاه این مهم غافل هستیم و نمی دانیم چه تاثیراتی بر اقتصاد و اشتغال کشور می گذارد. بی شک پالایشگاهها یک ظرفیت بزرگ هستند که در صورت توسعه پالایشگاهها، خام فروشی به حداقل رسیده و فرآوردهها و مشتقات نفتی بر حسب نیاز داخل و خارج تولید و صادر میشوند، لذا پالایشگاهسازی از سیاستهای بسیار مهم برای عبور از خام فروشی است. البته سالهاست بر فاصله گرفتن از خام فروشی و تولید و صادرات محصول تاکید شده و اقدامات خوبی برای عبور از خامفروشی انجام شده، اما کمبود اعتبار و عدم اراده مدیریتی را باید از عوامل اصلی کندی در پیشرفت پالایشگاهها است. نکته ای که تمامی آحاد جامعه انتظار دارند، حرکت مستر است اما باوجود آنکه کرونا در چند ماه اخیر هر نوع تولید و سرمایهگذاری را در کشور دچار مشکل کرده و این مسئله بر پالایشگاهسازی نیز تاثیر گذاشته است، آنچه که مسیر توسعه پالایشگاهها را تسریع میکند اعتقاد و اراده مسئولان است. از آنجا که همه بخشهای کشور با چالش رو به رو است، اما پالایشگاهها با مشکل تامین خوراک مواجه نیستند،اما باید تحریمها را یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن طرحهای پالایشگاهی همچون پالایشگاه هرمز، خوزستان، پارس شیراز، آناهیتا کرمان، شهریار تبریز و کاسپین دانست.

بحث جدی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پالایشگاهسازی برای جلوگیری از صدور نفت خام است. اکنون با توجه به فعال شدن تحریم های دشمنان و جنگ اقتصادی علیه کشور، ساخت پالایشگاه ابزار دفاعی بسیار خوبی برای مبارزه با تحریم است به همین دلیل سال گذشته "قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی" تصویب شد اما متاسفانه هنوز عملیات اجرایی این قانون آغاز نشده است.