عكس روز

اعتراض هنرمندان خياباني در ریو دوژانیرو   به سياست‌هاي  ژائیر بولسونارو