طراحی بسته حمایتی برای مشاغل آسیب‌دیده از تعطیلی فراگیر