سرخوشی‌ها جای خود را به تجزیه و تحلیل هوشیارانه‌تر داد