در داروخانه‌های هلال احمر چه می‌گذرد؟

https://shahrvandonline.ir/26034/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1%d8%af%d8%9f/