امداد در گردنه مرگ

https://shahrvandonline.ir/26010/%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%af/