امیردادبین سمبل یک تفکر

فتح اله دهقان‪-‬ انسانها برای زندگی و گذران عمر چند روزه در کره خاکی در چارچوب مکاتب،ایدئولوژی‌ها و نحله‌های فکری متفاوت گذران امور می‌کنند.
بعضی از مکاتب و نحله‌های فکری پیروان خود را به بی‌توجهی به دنیا توصیه می‌کنند. معتقدان به این مکاتب فکری بر این باورندکه نباید آلوده امور دنیوی شد،بر همین اساس گوشه نشینی اختیار کرده و در مسائل دنیایی دخالت نمی‌کنند.در مقابل بخشی از نحله‌ها ومکاتب فکری معتقدند؛ انسانها باید در اداره جوامع دخیل باشند.
معتقدان به این سنخ از مکاتب فکری در امور دخالت نموده ودر مناصب و جایگاههای مختلف جوامع مشغول به کار می‌شوند.
اما،نوع نگاه این طیف به جایگاهها و مسئولیتها متفاوت است.
عده‌ای قرار گرفتن در این جایگاهها را فرصتی برای تامین منافع شخصی دانسته ودر این راه از فساد،رانت خواری و.....ابائی ندارند.
بخش دیگری از آنها قرار گرفتن در مسئولیت‌ها را فرصتی برای خدمت به خلق خدا دانسته وبا پاک دستی وبه دور از هرگونه رانت خواری، فساد و سوءاستفاده وتوقعی به بشریت خدمت می‌کنند.این گروه در طبقه نجیبان جای دارند.
بنا به گواه تاریخ جهان، نظامیان نیز در طبقه نجبا تعریف می‌شوند.
نظامیان همه چیز خود را وقف خدمت
به هم میهنان خود می‌نمایند.آنها از فدا نمودن هستی و جان شیرین خود درجهت تامین امنیت جامعه بشری و هم وطنان نیز ابائی ندارند.
امیر دادبین نیز به عنوان یک نظامی عمری جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و در جبهه‌ها جنگید.
او در جبهه‌ای بزرگتر یعنی، وسوسه‌های نفس اماره نیز سرفراز بیرون آمد،آری او آلوده فساد ورانتخواری نشد.او از جایگاه خود در جهت تامین منافع شخصی بهره نبرد.او عمر خود را وقف خدمت به کشور با طهارت روح،مناعت طبع،پاک دستی و... نمود.
داد بین با اعتقاد راسخ وعملکرد در چارچوب؛ دین، اخلاق، انسانیت، قانون و عرف خود را الگو، اسوه پاک دستان نمود و به عنوان اسطوره در مکتب نجیبان باقی خواهد ماند.
امیر داد بین نماد مکتب ونحله فکری است که آرمان و آرزوی همه انسانهای عدالت خواه و حق‌طلب در سراسر گیتی است.
دادبین به مثابه نمونه مثال زدنی از نظامیان و مدیران با وجدانی است که با در اختیار داشتن امکانات و سرمایه‌های مختلف کشور هیچ وقت به خود اجازه ندادند به حقوق مردم وبیت المال
دست درازی کنند. شایسته است؛ مشی،منش،زندگی وعملکرد دادبین وداد بین‌ها الگو، سرمشق ودرسی برای همگان باشد.