داروی "رمدسیویر" زیرپوشش بیمه قرار گرفت


سخنگوی وزارت بهداشت گفت : داروی رمدسیویر تحت پوشش بیمه قرار گرفت. دکتر سیما سادات لاری اظهار داشت: خوشبختانه داروی رمدسیویر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفت که عدهای به دنبال سودجویی نباشند. این داروها در فاز خاصی اثرگذاری دارند که اگر با پروتکل کمیته علمی دارو تجویز شود نتیجه بخشی بهتر خواهد بود.وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره درمان سرپایی و ارائه داروی رایگان به بیماران کرونا، گفت: وزارت بهداشت یک بازنگری کرده تا بتواند در حوزه درمانهای سرپایی بیماران، مراقبت بهتری کند. ما مشاهده کردیم که اگر داروهای آنتیوایرال (ضد ویروس) در فاز ابتدایی به بیماران داده شود، ممکن است به احتمال بسیار زیاد میتواند از شدت بیماری بعد از شش الی هفت روز پیشگیری کند که این موضوع با دانشگاههای علوم پزشکی مطرح شده و اجازه داده شده که داروهایی مانند اکتمرا، کلترا، هیدروکسی کلروکین، ایورمکتین که ضد انگل است و فاویپیراویر در مراکز ۱۶ ساعته و ۲۴ ساعته پیشنهادی دانشگاهها باشد، حتی به صورت کارآزمایی بالینی در اختیار افراد گذاشته شود و این افراد پیگیری شوند.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در شهرها هر ۲۵۰۰ نفر یک مراقب بهداشت دارند و در روستا هر ۶۵۰ نفر یک مراقب سلامت دارند، گفت: بر این اساس از این طریق بیماران میتوانند فالو شوند که خود این موضوع میتواند یک کارآزمایی بالینی باشد تا نتیجه این داروها را بدهد. البته قطعا دقت میشود داروهایی ارائه شود که کمترین ضرر را داشته باشند و طی این مدت در کل دنیا استفاده شده است. این داروها به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.لاری درباره زمان آغاز این طرح، گفت: فکر میکنم ابتدا باید رپید تستها (تستهای سریع) بیاید. به هر حال هماهنگیهای آن انجام شده است. همه این موارد باید باهم اتفاق بیفتد و سازوکارش نوشته شده که از هفتههای آتی عملیاتی میشود. وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ابتلای مجدد و میزان مرگ کرونایی ها در آی سی یو،گفت: میزان مرگ در آی سی یو متغیر است. کمیته مرگ و میر وزارت بهداشت شاخص هایی را تعریف میکند، اما در این زمینه عوامل متعددی وجود دارد. به نظر میآید میزان مرگ و میر در آی سی یو ۵۰ درصد باشد، اما باید با دقت در این باره مطالعه و صحبت کرد.لاری درخصوص چگونگی وضعیت تردد خبرنگاران در ساعات منع تردد، اظهار کرد: اگر به تشخیص خبرگزاری و رسانه لازم باشد خبرنگارانی پس از ساعت ۲۱ تردد کنند باید شماره پلاک خودرو توسط خبرگزاری به پلیس اعلام شود. البته همه باید شرایط را به گونهای تنظیم کنیم که خودروهای محدودی از ساعت ۲۱ به بعد تردد کنند چون حتی خودروهای دولتی هم اگر هماهنگ نکنند مشمول جریمه میشوند. اگر قرار باشد همه جز استثنا قرار گیرند دیگر محدودیت مفهوم ندارد. هرکس هرجایی مشغول به کار است، صنف مربوطه باید شرایط را به او اعلام کند.