صدمین سرویس کارکنان به پالایشگاه نرسید

https://shahrvandonline.ir/27305/%d8%b5%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%b3%db%8c/