خطیب زاده: نگران همسایه عزیز خود هستیم

https://shahrvandonline.ir/27289/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85/