زورگیری از 2 زن برای پرداخت مهریه

https://shahrvandonline.ir/27464/%d8%b2%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-2-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87/