دورخیز بهرام رادان برای شکست شهاب حسینی

https://shahrvandonline.ir/33758/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/