شیرین و دلچسب مثل کمک به نیازمندان

https://shahrvandonline.ir/34002/%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%84%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/