قدرت نمایی وقاحت!

آفتاب یزد: قاعدتاً این تصویر به قدری گویا و اندازه ای آزاردهنده است که می تواند بدون شرح ترین تصویر روی جلد یک روزنامه باشد اما این چند سطر را صرفاً جهت یادآوری
می نویسیم و باقی را بر عهده دستگاه قضایی خواهیم گذاشت. آن روزها که برای واگذاری D-19 می نوشتیم و کسی گوشش بدهکار نبود! این روزها را دیده بودیم. دقیقا وقتی در توافقات عنوان شد که منطقه شکار ممنوع
«کم کی» بهاباد ارتقاء یافته نیز متذکر شدیم این ها روی کاغذ است و هرگز چنین توافقاتی عملیاتی نخواهد شد حتی جایگزینی کم کی و شیرکوه نیز مشخص بود که صوری است حالا و با دیدن این عکس بیشتر به عمق فاجعه ی واگذاری D-19 پی خواهید برد.
وقتی شکارچی غیرمجاز، لاشه ی شکار را روی تابلو منطقه ی شکار ممنوع می گذارد و با آن عکس یادگاری می گیرد و ترسی از دیده شدن چهره اش ندارد یک پیام واضح و آشکار به محیط زیست ارسال می کند و آن این که «منطقه ی شکار ممنوع» برای«شکارچیان غیر مجاز» یک تابلو است که آن تابلو می تواند در خدمت شکار نگون بخت و شکارچی غیر مجاز باشد این به جز قدرت نمایی وقاحت چه
می تواند باشد؟!