۱۵۰هزار دلار برای هریک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی

https://shahrvandonline.ir/37968/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7/