پيام تلطيف فضا و منع تخريب

عضو مجمع روحانيون مبارز به انتشار ويدئويي در حساب‌هاي كاربري رهبري در شبكه‌هاي اجتماعي و تاكيد ايشان به لزوم وجود جناح چپ در ايران واكنش نشان داد و آن را موجب تلطيف فضا دانست. مجيد انصاري، درباره اهداف انتشار اين فيلم گفته است: «من نمي‌توانم اين مساله را نيت‌خواني كنم. چون همانطور كه شما گفتيد فرمايشات رهبري مربوط به سال ۸۸ بوده و الان در سايت‌هاي منتسب به ايشان پخش شده است. اين فيلم حتي در سال ۸۸ هم نبود. همانطور كه ايشان هم فرمودند، روزي آقاي خاتمي و آقاي خوئيني‌ها نزد رهبري رفتند و گفتند جناح راست مي‌گويد شما رهبر آنها هستيد كه ايشان گفتند خب شما هم همين را بگوييد كه من رهبر شما هستم.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به سوال «پايگاه خبري مدارا» مبني بر اينكه آيا انتشار اين فيلم را در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌توان چراغ سبزي به اصلاح‌طلبان براي شركت در انتخابات دانست، گفت: «من مجاز نيستم چيزي را به رهبري منتسب كنم. ولي اينكه بازنشر اين فيلم در اين موقعيت مي‌تواند در راستاي تلطيف فضاي سياسي عمل كند و مانع حركت تخريبي جريان‌هاي سياسي عليه يكديگر شود و همچنين براي حفظ منافع كلي كشور موثر و مفيد باشد، موضوعي آشكار است.» او گفت: «هر زمان كه داخل كشور بين نيروهاي انقلاب وحدت و انسجام وجود داشته- چه در زمان انتخابات و چه غير انتخابات- كشور وضعيت بهتري داشته است. وحدت جريانات، همراهي و هم‌گامي جريانات با يكديگر و همچنين وجود تكثر و چندصدايي در جامعه از جمله مواردي بود كه در زمان حضرت امام (ره) به‌شدت مورد تاكيد ايشان قرار مي‌گرفت و مجمع روحانيون مبارز نيز در همين راستا در سال ۶۷ تاسيس شد.» مجيد انصاري همچنين يادآور شد: «در مقابل هر زمان انحصارطلبي و تنگ‌نظري سياسي شدت گرفت، همه آسيب ديدند. در چنين وضعيتي كشور آسيب مي‌بيند و انتخابات بي‌رونق مي‌شود. اين شرايط نامطلوب را در انتخابات مجلس يازدهم ديديم. در واقع دلسردي و به نوعي عدم حضور جريانات فعال سياسي در صحنه موجب دل‌مردگي و عدم مشاركت مردم شد و براي اولين‌بار در جمهوري اسلامي طي ۴۰ سال گذشته، بحث مشاركت زير ۵۰درصدي در كل‌كشور داشتيم و در شهر بزرگي مثل تهران مشاركت سطح بسيار پاييني داشت كه اين موضوع مايه تأسف و از نظر من يك فاجعه بود. لذا فرمايشات ايشان اگر موردتوجه جريانات سياسي و به خصوص مورد توجه دست‌اندركارانِ امر انتخابات قرار بگيرد مشاركت افزايش پيدا خواهد كرد.»