قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

توصیه‌های تلخ زمستانی

مجید ابهری‪-‬ گاه بعضی از مدیران اجرایی دولت به مردم توصیه‌هایی می‌کنند که در وهله اول خیلی سخت است که انسان به جدی بودن آنها شک نکند، یعنی تصور می‌شود این عزیزان در حال توهین به شعور ما می‌باشند. تازه وقتی درک می‌شود که این نکات در قالب اظهار نظر رسمی و فنی بیان می‌شود، آنگاه به دنبال دیوار سیمانی می‌گردند که سر بر آن بکوبند. در زمستان هوا سرد است و در تابستان گرم وهر فصل به اقتضای شرایط محیطی، ابزار وتجهیزاتی را می‌طلبد. در تابستان قطع برق و عرق ریزان به خاطر گرما داریم و در زمستان لرز و سرما بخاطرهوا و بقیه ماجرا. اما چرا باید ما در فصول لذت، زجر بکشیم و اضطراب داشته‌باشیم؟ هم نفت داریم هم انرژی‌های نو (آفتاب وباد) در حالی که مردم در بعضی از کشورها حسرت یک روز کامل آفتابی را دارند. اکثریت شهرها آفتاب کافی برای انرژی خورشیدی حتی مازاد بر مصرف داخلی داریم. فقط باد منجیل ما کافیست که برای چندین استان ما برق تولید کند. حالا امسال زمستان دوباره دردها تازه شده و تنگی فضای تنفس و سیاهی بالای سر شهرما شریک مناسبی برای کرونا در کشتار مردم شده است. سرمای گزنده مصرف گاز را بالا برده و مدیران به جای چاره اندیشی راهکار نبوغ‌آمیزی ارائه داده و می‌دهند که بیشتر لباس بپوشید تا گاز وبرق کمتر مصرف کنید. برخی از این بزرگواران دمای مناسب خانه در این روزها را ۲۴درجه وبعضی دیگر ۱۸تا ۲۱ درجه را مناسب تشخیص دادند. آیا این آقایان فرزند کوچک یا افراد سالمند در خانه دارند؟ وجدانا دمای خانه خودشان در همین حد ودرجه می‌باشد؟ آقایان اگر در خانه لباس وپوشاک خودرا افزایش دهیم، برای رفتن به محل کار چه باید بکنیم؟چقدر بپوشیم؟همیشه در آخر خط وجمع‌بندی راهکارها، انگشت اشاره به سوی مردم می‌چرخند و تقصیرها به‌گردن ما می‌افتد. مثل همین آلودگی هوا که علت اصلی آن به خاطر استفاده از مازوت و آنهم به علت لزوم مصرف گاز در تولید برق و جایگزینی مازوت و گاز است، باز مردم هستند که تاوان بی‌برنامگی و آشفتگی امور را باید بدهند. خدارا شکر حداقل سرما وبرق و برف و کرونا بالاخره یک حقیقت را روشن و استفاده از مازوت را آشکار ساختند.