اضافه شدن بانک صادرات ایران به جمع بانک های دارای CRS توسن تکنو


گروه بانک و بیمه: بانک صادرات ایران با نصب و راهاندازی ٥٠ دستگاه ماشین بانکی خودگردان (CRS) به جمع دریافتکنندگان راهکار BCR و CRS از شرکت توسنتکنو اضافه شد. به گزارش روزنامه تجارت؛ بانک صادرات ایران نیز به جمع دریافتکنندگان این راهکار از شرکت توسنتکنو اضافه شد. بدینترتیب تعداد بانکهای دریافتکننده راهکار BCR و CRS شرکت توسنتکنو به ۱۰ بانک رسید.

بانک صادرات ایران بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکت توسن تکنو، در گام نخست تعداد ۵۰ دستگاه ماشین بانکی خودگردان، نصب و راهاندازی کرده است. این در حالی است که راهاندازی راهکار اتوماسیون وجوه نقد به عنوان یکی از راهبردهای اساسی بانکها در حوزه «تحول شعب» مورد توجه جدی قرار گرفته و امید است با اجراییشدن این راهکار در بانکهای کشور، موضوع خارجکردن سرویسهای تحویلداری از شعب، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری سرمایه انسانی بانکها تا حد زیادی محقق شود. توسنتکنو اولین و تنها تولیدکننده و بزرگترین ارائهدهنده خدمات نصب و پشتیبانی CRS ها در سطح کشور بوده و در مجموع توانسته، با واگذاری بیش از ۱۸۰۰ دستگاه از این ماشینها، دارای بیش از ۹۵ درصد سهم بازار در این خصوص بین شرکتهای فعال ارائهدهنده ماشینهای بانکی در کشور باشد. آمار نشان میدهد از ابتدای راهاندازی این ماشینها توسط بانکهای عامل در شبکه بانکی کشور، استقبال مشتریان روزبهروز در حال افزایش بوده است. بر اساس بررسیهای انجامشده، تعداد تراکنشهای بانکی به ازای هر خودگردان در مهر ۱۳۹۹ حدود ۶٫۶۳ برابر تعداد تراکنشها به ازای هر خودگردان در فروردین ۱۳۹۷ بوده است.

همچنین افزایش نسبت تراکنش واریز به سایر تراکنشهای بانکی از ۱۲ درصد به ۲۷ درصد روی ماشینهای خودگردان، نشان از اقبال عمومی نسبت به این خدمت دارد.

ماشینهای بانکی CRS یا ATMR با عبارت معادل فارسی «خودگردان»، نسل جدید خودپردازهای بانکی هستند که نهتنها دریافت اسکناس در آنها ممکن است، بلکه میتوان از طریق آنها اسکناس وارد ماشین بانکی کرده و عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. از دیگر مزایای این ماشینها میتوان به کاهش هزینههای مربوط به پولگذاری بهدلیل وجود چرخه خودکار مدیریت اسکناسهای ورودی و خروجی اشاره کرد.

با استفاده از خودگردان و جایگزینی آن با خودپردازهای معمولی، میتوان بخش قابلتوجهی از عملیات روزانه متصدیان بانکی شعب در عملیات دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش داد و بدینترتیب بهرهوری سرمایه انسانی بانک را افزایش داد.

همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه خدمت توسط این دستگاهها در تمام طول شبانهروز و در تمام طول سال، یکی دیگر از مزایای راهاندازی این راهکار برای بانکهاست.