بازارهای سنتی مشکل شرکت های دانش بنیان


 

رئیس مجمع تشکلهای دانش بنیان با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل شرکتهای دانشبنیان بازار است و دانشبنیانها نیازمند مشوقهای صادراتی هستند، گفت: اثرات تحریم، بازار غیررقابتی داخل، بازارهای سنتی و شرکتهای وابسته فرصت چندانی برای جوانها و تازهواردها باقی نمیگذارند. به گزارش ایسنا، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه صادرات دانش بنیان و خلاق با حضور رؤسای فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون توسعه روابط کشورهای عضو اکو با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک مجمع تشکلهای دانش بنیان و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران با این دو فراکسیون، با محوریت شرکتهای دانش بنیان و خلاق برگزار شد.

افشین کلاهی با بیان اینکه برای تدوین طرح جهش تولید دانشبنیان با نمایندگان مجلس تعاملات بسیاری داشتیم، گفت: استقبال می کنیم تا ارتباطات و تعاملات بین نمایندگان مجلس و کمیسیونهای اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی تقویت شود تا با تدوین قوانین مناسب با وضع اقتصاد و جامعه، امور کسب و کارها در کشور تسهیل شود. به گفته کلاهی، صنایع قدیمی و سنتی نیازمند دگردیسی هستند و باید کمک کنیم تا ضمن درک اهمیت تحول دیجیتال فرآیند انتقال را به درستی پیاده سازی کنند. دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان نیز با بیان اینکه نقش حلقه واسط میان تجار و شرکت های سنتی با استارتاپ ها و کسب و کارهای جوان را داریم، گفت: بزرگترین هدف ما گسترش بازارهای تجاری است تا محصولات دانش بنیان و فناور علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای دیگر هم صادر شوند. سحر بنکدارپور، پیشنهاد راه اندازی پایگاه های صادراتی در کشورهای همسایه و اکو را مطرح کرد و گفت: با همکاری فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون کشورهای عضو اکو مجلس شورای اسلامی میتوانیم پایگاههای صادراتی را در این کشورها ایجاد کنیم و برای بازاریابی محصولات دانشبنیان هم میتوانیم نمایشگاههای دائمی راهاندازی کرده تا این محصولات را به بازارهای جدید جهت عرضه ارائه کنیم.