توقف نظارت‌های فراپادمان به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست

https://shahrvandonline.ir/40755/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86/