به زن و بچه‌ام فحش دادند، حلال‌شان نمی‌کنم

https://shahrvandonline.ir/41111/%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%a8%da%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%ad%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c/