تزریق واکسن کوبایی در ایران تا بهار ۱۴۰۰ آغاز می‌شود

https://shahrvandonline.ir/41001/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/