امداد و نجات و هواشناسی هماهنگ تر می شوند

https://shahrvandonline.ir/41097/%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/