همراه با عشایر ؛ از معلمان تا امدادگران

https://shahrvandonline.ir/41395/%da%a9%d9%88%da%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/