در «ابیجان» چه خبر است؟

https://shahrvandonline.ir/41218/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/