«امیر» اصلا خودکشی نکرد!

https://shahrvandonline.ir/41338/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af/