داستان سگی به نام «سرمه»

https://shahrvandonline.ir/33437/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%87/